Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Integraal Kind en Expertise Centrum

10 november 2017

Persbericht – Hoorn, 8 november 2017

 

 

Voormalige hockeyvelden beoogde locatie voor IKEC

 

Het voormalige hockeycomplex aan de Nieuwe Steen is de beoogde locatie voor een Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) in Hoorn. Het toekomstige IKEC biedt een compleet aanbod van zorg, gespecialiseerd onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar.

 

Eerste prioriteit

In het IKEC wordt gespecialiseerd onderwijs, zorg en kinderopvang aangeboden vanuit een vergaande samenwerking op één locatie. In september 2016 heeft de gemeenteraad de Hoornse visie op Integrale Kindcentra vastgesteld. December 2016 besloot de raad dat op gebied van onderwijshuisvesting het realiseren van een IKEC de hoogste prioriteit heeft. Deze prioritering is gemaakt op basis van een gezamenlijk plan van de gemeente en alle schoolbesturen van het primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Hoorn.

 

Betrokken organisaties IKEC

De Wissel, De Piramide, De Eenhoorn en het Centrum voor Dagbehandeling (Antoniusschool en Parlan) bieden alle vier speciaal (basis)onderwijs in Hoorn. Samen met kinderopvang SKH en partners die zorg bieden aan kinderen, werken ze aan de totstandkoming van een IKEC in Hoorn. Het IKEC biedt voor kinderen van 0 tot 12 jaar met specifieke leer- en ontwikkelbehoefte (tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding die nodig is om hun talenten tot bloei te laten komen. Bij elk kind wordt gekeken of het het beste op zijn plek is op het IKEC of op de reguliere school of opvang. Het streven is om kinderen niet direct op het IKEC te plaatsen, maar om de extra ondersteuning op de reguliere school of opvang te geven. Het expertiseteam van het IKEC biedt de professionals op scholen en opvang hierbij de benodigde begeleiding. Scholen en opvangorganisaties die kinderen tijdelijk op het IKEC plaatsen, krijgen van het expertiseteam begeleiding op de eigen locatie om zo kinderen zo snel mogelijk weer naar de reguliere school of opvang terug te kunnen plaatsen.

 

Locatie IKEC

Geen van de huidige schoollocaties biedt voldoende ruimte voor een IKEC. Om tot een geschikte locatie voor het IKEC te komen heeft het college meerdere plekken onderzocht. Het voormalige hockeycomplex aan de Nieuwe Steen komt daarbij als meest geschikte locatie naar voren. De grond is al in bezit van de gemeente en de locatie voldoet aan de criteria die door het onderwijs zijn gesteld (bv. op loopafstand van voorzieningen). Op 31 oktober 2017 heeft het college het voorgenomen besluit genomen tot het aanwijzen van de locatie oude hockeyvelden aan de Nieuwe Steen voor realisatie van het IKEC. Met dit voorgenomen besluit start het college het nadere onderzoek naar inpassing van mogelijke combinaties van functies.

 

Verder onderzoek

De beoogde locatie wordt door vo-school de Copernicus gebruikt als buitensportlocatie. Ook omvat de locatie een parkeerterrein dat door omliggende bedrijven wordt gebruikt. Bovendien is de locatie in beeld voor flexwonen. De raadscommissie heeft onlangs het voormalige hockeycomplex aangewezen als een van de plekken die nader onderzocht moeten worden voor geschiktheid voor flexwonen. Wethouder Samir Bashara: ‘Het gaat om een grote locatie. Een eerste verkenning laat zien dat er mogelijkheden zijn om een IKEC, buitensport, parkeren en (flex)wonen te combineren op deze locatie en in te passen in de omgeving. We gaan dit nader onderzoeken en in gesprek met de omgeving hierover. Daarna zullen we een definitief besluit nemen over de locatie voor het IKEC.’

 

 

Einde persbericht

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Sylvia Doodeman

Communicatieadviseur

M 06 53498743

T 0229 252200

E s.doodeman@hoorn.nl

 

Speciaal onderwijs, zorg en kinderopvang, alles op één plek. Dat is het ideaal voor kinderen, ouders én professionals die intensief samenwerken. Het kan bij het Integraal Kind en Expertise Centrum Jonge Kind (IKEC) dat op 4 september 2017 startte in Hoorn.

 

Coördinatoren

Tjarde Soppe (Parlan Jeugdhulp), Diane Duin (Speciaal Basisonderwijs) en Simone Zwagerman zijn de bevlogen coördinatoren van de samenwerking tussen SBO scholen De Wissel en De Piramide, SO school De Eenhoorn, Daghulp Tamarinde van Parlan i.s.m. SO Antoniusschool, en kinderopvang SKH.

De enthousiaste coördinatoren Tjarde Soppe (Parlan Jeugdhulp), Diane Duin (Speciaal Basisonderwijs) en Simone Zwagerman (van links naar rechts).

 

Alles onder 1 dak voor kinderen 2-7 jaar

“De korte lijnen tussen de professionals en het gemak voor de kinderen en ouders is pure winst vergeleken met de tijd voor IKEC”, zegt Tjarde Soppe. “Gaven wij vroeger bijvoorbeeld een onderwijsadvies, dan werd het kind eerst door iemand geobserveerd die beoordeelde of onze bevindingen juist waren. Dan begon de papierwinkel, konden ouders geschikte scholen bekijken om vervolgens hun kind ergens in te schrijven. Nu zit alles onder één dak en kunnen we meteen spijkers met koppen slaan. Dat maakt dit project bijzonder.”

 

Voorlopig richt het IKEC zich op kinderen van 2 tot 7 jaar. Samen met de gemeente Hoorn wordt gezocht naar een grotere locatie in Hoorn waar het IKEC zich –mogelijk vanaf 2019- gaat richten op kinderen tot 12 jaar.

 

Expertisecentrum

Simone Zwagerman: “Na de herfstvakantie starten we met de buitenschoolse opvang. Voor deze kinderen was de bestaande opvang vaak niet passend genoeg. Ze hebben meestal speciale aandacht nodig en die kunnen de reguliere kinderopvangorganisaties niet altijd bieden. Vanuit het expertisecentrum bezoeken we scholen, opvang en peutergroepen om ondersteuning te bieden. Zo kan een kind met een zorgvraag zo lang mogelijk in zijn eigen omgeving blijven.”

 

Plezier in het werk

De afgelopen jaren hebben verschillende organisaties samengewerkt om vanuit één visie een integrale aanpak te bieden aan kinderen. “Dat leidde soms tot heerlijke gesprekken, want onderwijs en zorg zijn verschillend en werken elk op hun eigen manier”, zegt Tjarde. “Dan krijg je vragen zoals: Waarom werken jullie zo? Dat zorgt ervoor dat we kritisch naar ons eigen handelen kijken, om zo alles goed op elkaar af te stemmen en een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Werken in dit unieke project is gaaf. Maar natuurlijk zijn het de kinderen en gezamenlijke uitdagingen waarom we allemaal met zoveel plezier in het IKEC werken.”
 

Samen voor het kind met een sterke pedagogische basis

Integraal Kind- en Expertise Centrum
Locatie Scheerder 2
1625 VA Hoorn NH
(0229) 231 397

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Locaties

Antonius Hoorn

Scheerder 2
1625 VA Hoorn

0251-65 57 71

antoniusschool@aloysiusstichting.nl